Премини на содржината

За нас

Извршната канцеларија на Квир Центар е средиштето за обезбедување клучна поддршка и застапување за ЛГБТИ+ заедницата во Северна Македонија. Нудиме есенцијална психосоцијална и правна помош, спроведуваме витални истражувања и активно застапуваме за менување на политиките во насока на унапредување на правата и благосостојбата на ЛГБТИ+ луѓето. Во нашиот фокус се промовирање на еднаквост, зајакнување на заедницата и осигурување на праведен пристап до фундаменталните права за ЛГБТИ+ граѓаните во нашата држава.

Давид Тасевски

Извршен директор

Ивана Костовска

Менаџерка на сервиси

Мартин Тасевски

Правен советник

Петар Стојковиќ

Менаџер на комуникации

Управен одбор

Вида Гаврилоска Бубалова

Членка на Управен одбор

Елена Кочоска

Членка на Управен одбор

Катарина Синадиновска

Членка на Управен одбор

Психосоцијална поддршка

Специјализираното советувалиште, кое започна со работа од 2021 година, обезбедува квалитетни и бесплатни услуги за ЛГБТИ+ луѓето. Во рамките на советувалиштето достапни се следните услуги: психолошко советување и психотерапија, групна психотерапија, психосоцијална поддршка на терен, придружување од социјален работник, информирање и упатување, како и правна помош. Стручниот кадар во советувалиштето е составен од доверливи професионалци со искуство во областа и работа со ЛГБТИ+ луѓе.

Правна помош и советување

Нудиме сеопфатни услуги на правно советување и информирање, правна помош и застапување за ЛГБТИ+ луѓе. Областите на потесна специјалност на услугите на правна поддршка и советување се поврзани со: дискриминација, говор на омраза и дела од омраза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, барање на азил и привремена заштита поради прогон врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, родовобазирано насилство, и склучување истополови партнерства/бракови во странски земји.

Национална ЛГБТИ+ линија

На националната ЛГБТИ+ линија можат да се јават ЛГБТИ+ лица од сите возрасти, нивните семејства, пријатели, но и стручни тимови од училиштата и центрите кои имаат контакт со ЛГБТИ+ лица, или млади кои се чувствуваат збунето во врска со нивната сексуална ориентација или родов идентитет. ЛГБТИ+ лицата од целата територија на државата, можат анонимно, без споделување на нивниот идентитет, да добијат поддршка, помош или советување. Советувачите се стручни лица (социјални работници, психолози, психотерапевти), со поминат тренинг за работа со ЛГБТИ+ лица и телефонско советување, кои обезбедуваат безбедна средина за лицата кои се јавуваат.

Нашата работа низ бројки

Краток извештај за работата на сервисите на Квир Центар за 2023 година

Преглед на клиенти

Регистрирани се вкупно 56 клиенти, корисници на некоја од услугите за психосоцијална и правна поддршка за ЛГБТИ+ луѓе: 28 нови и 28 постојни клиенти во центарот. Според родова дистрибуција тоа се 37 мажи, 17 жени и 2 родово-небинарни лица, додека според целната група на клиентите станува збор за 29 геј-мажи, 9 лезбијки, 6 бисексуалци, 10 транс и 2 лица родители и други членови на семејството.

Испорачани услуги

Клиентите оствариле вкупно 332 посети: 95 советувања со социјален работник, 216 советувања со психотерапевт, 19 сесии со психијатар, едно советување со правник и во еден случај е пружена психосоцијална поддршка на терен.

Телефонско советување

Од отворањето на Националната ЛГБТИ+ линија во август 2020 година до крајот на 2023 година, овој есенцијален сервис има забележано 124 клиенти што оствариле 211 повици.

Претставки во КСЗД

Во осум случаи од поднесените претставки од Квир Центар, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди вознемирување, повикување, поттикнување и/или инструкција за дискриминација врз основа на сексуална ориентација и/или родов идентитет.

Жалби во СЕММ

Советот за етика во медиумите на Македонија во 16 жалби од Квир Центар најде отстапување од професионалните и етичките стандарди утврдени во Кодексот на новинарите на Македонија и/или во Насоките за етичко известување на онлајн медиумите, а една е решена со медијација.

Кривични пријави во МВР

Квир Центар поднесе 34 кривични пријави до Министерството за внатрешни работи за ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Две кривични пријави беа препратени до надлежните јавни обвинителства, а за останатите 32 сѐ уште чекаме одговор.